CEÒL NAM BEANN | LITTLE YELLOW BOOK

 Gus a bhith a' comharrachadh na bliadhna trang a bhios ann airson ceòl Gàidhlig agus traidiseanta ann an Glaschu, gach seachdain bidh sinn a' co-roinneadh aon de na seasgad òrain cèilidh as fheàrr bho Ceòl nam Beann.

To celebrate what is going to be a busy year for Gaelic and traditional music in Glasgow, each week we will be sharing one of the 60 best Ceilidh songs from Ceol nam Beann.