le an lòchran

by an lòchran

 

A' tighinn a dh'aithghearr

COMING SOON

 

gach seachdain

EVERY WEEK

INBHICH GU FILEANTAS

Buidheann stèidhichte gus luchd-ionnsachaidh a thoirt gu fileantas sa Ghàidhlig.

Bidh Inbhich gu Fileantas a’ coinneachadh gach feasgar Dimàirt (1.30 - 3.30) ann an oifis An Lòchran far am faigh thu an cothrom coinneachadh ri luchd-ionnsachaidh eile agus còmhradh air diofar chuspairean tro mheadhan na Gàidhlig – naidheachdan an latha, prògraman rèidio is telebhisein, abairtean, gnàthsan-cainnt – rud sam bith!

Bidh gach seisean air a stiùireadh le neach fileanta agus a' cosg £2.

Inbhich gu Fileantas meet every Tuesday afternoon (1.30 - 3.30) in the An Lòchran office where you can talk to other learners and about different topics through the medium of Gaelic - news stories, radio and television programs, phrases, idioms - anything!

Each session is run by a fluent speaker and costs £2

background2.jpg
 

beachdan ùra | your ideas

Cuir fios thugaibh ma tha pròiseact agaibh anns am faodadh sinn dol an sàs.
Get in touch if you have any projects we could get involved with.

CUIR TAIC | DONATE

Tha gach sgillian a’ dol gu adhartachadh ealain is cultar na Gàidhlig ann an Glaschu.
100% of your donation goes to promoting Gaelic arts and culture in Glasgow.

beachd thugainn | FEEDBACK

Thoir dhuinn ur beachdan air tachartasan An Lòchran.
Let us know what you think of our events.