42621683-.jpg

Alice nicbhatair
Oifigear Leasachaidh

Alice watson
Arts and Culture Development Officer

alice@anlochran.com


42621683-.jpg

ALASDAIR MACILLEBHàIN
Chathraiche

ALASDAIR WHYTE
CHAIR

’S ann à Muile a tha An Dr. Alasdair C. MacIlleBhàin. Thogadh e am measg ceòladairean is sheinneadairean agus tha e air a bhith a’ seinn sa Ghàidhlig o aois òg. Choisinn e Bonn Òr a’ Chomuinn ann an 2006 nuair a bha e 19. Bidh e a-nis a’ breithneachadh gu tric air farpaisean aig Mòdan ionadach is nàiseanta.

Thug Alasdair clàr-ciùil solo don ainm ‘Las’ a-mach ann an 2012 air a bheil an dà chuid òrain ùra agus rèiteachaidhean ùra air òrain dualchasach. ’S e an dà chuid òrain ùra agus dualchasach a chluinnear cuideachd air an dà chlàr-chiùil a thug Alasdair a-mach leis a’ chomhlàn WHYTE ann an 2016 agus 2019.

Ann an 2017, bhuilicheadh Ph.D. ann an Ceiltis is Gàidhlig air Alasdair le Oilthigh Ghlaschu, far a bheil e a-nis na rannsaiche agus na òraidiche. Am measg nam prìomh chuspairean rannsachaidh aige tha ainmeanan-àite, cànanachas, dual-chànanachas, eachdraidh, litreachas agus òrain.

Dr. Alasdair C. Whyte is from the island of Mull. He was brought up within a family of musicians and singers and has been singing in Gaelic since he was a young boy. In 2006, aged 19, he was awarded the An Comunn Gàidhealach Gold Medal for solo singing at the National Mòd, Scotland’s premier Gaelic festival. He now regularly adjudicates at provincial and national Mòds.

In 2012, Alasdair released his first solo album, ‘Las’. The album features self-penned Gaelic songs and new arrangements of traditional songs. A similar balance of original and traditional Gaelic songs can be heard on the two albums released by Alasdair’s current band, WHYTE, in 2016 and 2019.

In 2017, Alasdair was awarded a Ph.D. in Celtic and Gaelic by the University of Glasgow, where he is currently a research affiliate and part-time lecturer. His primary research interests include place-names, linguistics, dialectology, history, literature and song.

 
42621683-.jpg

Alasdair MacIlleMhaoil
Iar-Chathraiche

Alasdair MacMillan
Vice-Chair

Bha Alasdair ag obair fad bhliadhnaichean gu proifeasanta ann an gnìomhachas an àrachais. Bha e roimhe na Cheannad air Comunn Àrachais & Achdaireach Glaschu agus bidh e a' riochdachadh na h-Alba air comhairle na Rìoghachd Aonaichte airson Institiude Àrachais Cairte. Bidh Alasdair a' seinn le còisir Cheòlraidh Ghàidhlig Ghlaschu. Thogadh e ann an Glaschu le a phàrantan à Leòdhas.

Alasdair is a retired insurance professional. He is a past president of the Insurance & Actuarial Society of Glasgow and represents Scotland on the UK council of the Chartered Insurance Institute. He is a long time member of the Glasgow Gaelic Musical Association. Alasdair was born in Glasgow of Lewis parents.

 
42621683-.jpg

Kenna NicUalraig
Kenna Kennedy

Tha Kenna, às an Eilean Sgitheanach, ainmeil mar sheinneadair Gàidhlig. Tha i air a dreuchd mar Cheannard Sgoile a leigeil dhith, agus the i a-nis a' teagasg seinn ann an Gàidhlig air a' chùrsa Ciuìl na h-Alba. Tha i air Bòrd-Stiùiridh Pròiseact nan Ealan, buidheann nàiseanta nan Ealan Ghàidhlig.

Kenna, who is from Skye, is a retired Head Teacher and a well known Gaelic singer. She teaches Gaelic song on the Traditional Music BA course at the Royal Scottish Academy of Music and Drama and is on the Board of Directors of Pròiseact nan Ealan, the National Gaelic Arts Agency

 
42621683-.jpg

Catrìona NicNèill
Catriona MacNeil 

’S ann à Glaschu a tha Catrìona NicNèill ach tha ceanglaichean làidir aice ri Barraigh agus Uibhist a Deas. Chaidh i tro fhoghlam tro mheadhan na Gàidhlig anns a’ bhaile agus ’s e pìobaire agus seinneadair a tha innte. Tha i air a bhith an sàs ann an obair na meadhanan Gàidhlig fad iomadh bliadhna agus choisinn i PhD aig Sabhal Mòr Ostaig a’ rannsachadh na meadhanan Gàidhlig agus poileasaidh cànain. Tha i an-dràsta ag obair airson a’ BhBC agus, am measg rudan eile, tha i na preaseantair air a’ phrògram ‘Crunluath’ airson Radio na Gàidheal.

Catriona works at the BBC and is a Radio nan Gàidheal presenter for ‘Crunluath’. Having gone through Gaelic medium education in Glasgow Catriona is also a piper and singer. She recently completed a PhD at Sabhal Mòr Ostaig in Gaelic Media Research & Language Policy.

 
42621683-.jpg

Catriona Nic a' Phì
Catriona MacPhee

Rugadh agus thogadh Catrìona Nic a’Phì faisg air Glaschu le pàrantan a Uibhist a Deas agus tha i air a bhith ag obair anns na meadhanan Gàidhlig faisg air fichead bliadhna, treiseag mhath dhiubh sin a-mach air a ceann fhèin. Tha i sàs ann am prògraman Gàidhlig air telebhisean agus rèidio a-mach air iomadh chuspar. A bharrachd air An Lòchran tha i na ball bùird airson MG Alba.

Catrìona MacPhee was born and brought up in Glasgow by South Uist parents, and has worked in Gaelic media for almost 20 years. She is involved in programmes for television and radio on many different subjects. As well as her work with An Lòchran, Catriona is also on the Board of MG Alba.

 
42621683-.jpg

Seona masson


 
42621683-.jpg

Pàdruig moireasdan

 
42621683-.jpg

màrtainn mac a’bhàillidh