Royal National Mod 201
Oct
11
to 19 Oct

Royal National Mod 201

  • Glasgow Royal Concert Hall (map)
  • Google Calendar ICS

Mòd Glaschu 2019

Bithear a’ cumail a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail, prìomh fhèis na Gàidhlig ann an Alba, gach bliadhna.

The Royal National Mod, Scotland’s premier Gaelic cultural festival, takes place annually. This years event will take place in Glasgow from Friday 11th to Saturday 19th October

signnmod.png


View Event →
Gàidhlig - An Ath Cheum | Gaelic in a Global & Digital Age #anathcheum2019
Oct
10
12:30 pm12:30

Gàidhlig - An Ath Cheum | Gaelic in a Global & Digital Age #anathcheum2019

U of G Gàidhlig

Fhad ’s a tha Baile-mòr Ghlaschu ag ullachadh airson aoigheachd a thoirt don Mhòd Nàiseanta Rìoghail, tha Oilthigh Ghlaschu a’ nasgadh le comataidh eagrachaidh na fèise 2019 gus seiminear aon-latha a chur air bhonn, a tha ag amas air conaltradh nàiseanta a thòiseachadh mu Ghàidhlig san àm ri teachd ann an aois a tha a’ sìor fhàs cruinneil agus didseatach.

Is e prìomh chuspair an tachartais:

Gabhail ri Atharrachadh: Cumadh Àm Teachdail don Ghàidhlig ann an Aois Chruinneil is Dhidseatach

Thèid an tèama seo a rannsachadh tro thrì cuspairean sònraichte a tha mìnichte gu h-ìosal agus tro amharcan is bun-bheachdan air an taisbeanadh le luchd-labhairt fa leth agus le deasbad luchd-èisteachd.

 Coimhearsnachdan ag Atharrachadh

 Sluagh-thomhas Luchd-labhairt na Gàidhlig ag Atharrachadh

 Poileasaidh, Poilitigs is Iomairteachd: Feum air Atharrachadh?

**Thèid prògram slàn fhoillseachadh anns na h-ath beagan sheachdainean.**

Bidh an seiminear seo a’ gabhail àite aig an aon àm ri foillseachadh 'GUGA', taisbeanadh ùr leis An Hunterian a’ rannsachadh dearbh-aithnean Gàidhlig, a bhios a’ ruith bhon Dàmhair 2019 gu Faoilleach 2020. Gheibh teachdairean cuireadh a bhith an làthair aig sealladh prìobhaideach den taisbeanadh.

Thig an latha seo gu ceann anns a' Ghailearaidh Hunterian le ceòl beò bhon chòmhlan WHYTE.

#anathcheum2019

******************************************************************************************************

As the City of Glasgow prepares to host the Royal National Mòd, the University of Glasgow is joining forces with the festival’s 2019 organising committee to host a one-day seminar event, which aims to start a national conversation on the future of Gaelic in an increasingly global and digital age.

The central theme of the event is:

Embracing Change: Shaping a Future for Gaelic in a Global & Digital Age

This theme will be explored via three specific topics outlined below and through the observations and concepts presented by individual speakers and audience discussion.

 Changing Communities

 Changing Demographics of Gaelic speakers

 Policy, Politics & Activism: In need of Change?

**A full programme and list of speakers will be published over the course of the next few weeks.**

This seminar event will coincide with the launch of GUGA, a new exhibition by The Hunterian exploring Gaelic identities, which will run from October 2019 until January 2020. Delegates will be invited to attend a private viewing of the exhibition.

The seminar will be brought to a close in the Hunterian Art Gallery and will feature live music from the contemporary band, WHYTE.

View Event →
Pub Crawl a' Chomuinn 2019
Oct
2
to 3 Oct

Pub Crawl a' Chomuinn 2019

 
70153944_2594890853883605_1864151793718525952_n.jpg
 

Halò a' chàirdean! Tha sinn a' tilleadh le Pub Crawl a' Chomuinn 2019. Fàilte is furan bhuaibh 'son beagan co-òl a dhèanamh air an aon rèile fo-thalamh air an t-saoghal far nach tèid thu air do chall, ge bi dè na dh'òlas tu!

***

Halò halò! The Comunn Oiseanach is back with our 2019 Subcrawl! Join us on a tour of the city's Gaelic pubs as we go round the only subway in the world where you can't get lost - no matter how much you drink!

View Event →
The Hunterian Poems
Oct
2
6:00 pm18:00

The Hunterian Poems

The Hunterian @ The University of Glasgow

Some of Scotland’s finest poets will come together at the Kelvin Hall to celebrate National Poetry Day and to read their poems inspired by the University of Glasgow's Hunterian Collection. Professor Alan Riach will be hosting this exciting evening of poetry readings drawn from artefacts and paintings in the Hunterian Museum and Art Gallery.

Discover The Hunterian Poems– An Anthology of Poems to Paintings and The Hunterian Museum Poems from the collection of The Hunterian, with its verses written in Scots, English and Gaelic.

There will be an opportunity for post-event book signing of both anthologies which will be on sale.

Refreshments included.

Both books are available to purchase here.

hunt.jpg
View Event →
Gabbin' in Gaelic
Sep
18
7:00 pm19:00

Gabbin' in Gaelic

Gabbin' in Gaelic

69349526_2523555511041074_8929801251122577408_o.jpg

Clasaichean #Gàidhlig ann an Glaschu do luchd-ionnsachaidh aig ìre eadar-mheadhanach gu adhartach, gach feasgar Diciadain (àm-teirm) @ 7f ann an Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu, £4 gach seisean.

Chan fheumar clàrachadh ro làimh, faodar dìreach nochdadh air an oidhche. Fàilte chridheil an còmhnaidh air daoine ùra!

Airson barrachd fiosrachaidh, cuiribh brath thugainn ann a sheo air FB, air Twitter (@GabbinInGaelic) or le post-d air gabbiningaelic@gmail.com.


#Gaelic classes for adult learners in Glasgow at intermediate to advanced levels (no beginners' class currently, sorry) every Wednesday evening (term-time) @ 7pm in Glasgow Gaelic School, £4 per session.

No need to register beforehand, just show up on the night. New faces always welcome!

Message us on FB, Twitter (@GabbinInGaelic) or email gabbiningaelic@gmail.com for more info.

View Event →
Creative Conversation and Choral Contemplations
Sep
17
12:30 pm12:30

Creative Conversation and Choral Contemplations

  • Hunter Halls, University of Glasgow (map)
  • Google Calendar ICS

University of Glasgow

Join Louise Welsh and the Glasgow University Choir, as they celebrate Glasgow’s Welcomea children’s book about the arrival of a refugee family to Glasgow.

Creative Conversation 5pm to 5:45pm

Louise Welsh will be in conversation with the author, Jennifer T. Doherty, and illustrator, Gillian Robertson, about their recently published picture book Glasgow's Welcome. Jennifer and Gillian will talk about what inspired the book, how they researched and created it, and what the response has been since its launch. The book is published in English, Arabic, and Gaelic.

Interval 15 minute

Choral Contemplations 6pm - 7pm

The University Chapel Choir's regular Choral Contemplations progamme will include songs sung in Gaelic, Arabic and English and will be interspersed with readings from Glasgow's Welcome in the three languages.

The event is free, but you need to reserve your ticket.

 
choirr.jpg
 
View Event →
Oidhche Americana / Roots
Sep
14
7:30 pm19:30

Oidhche Americana / Roots

Ceòl is Craic

 
70206365_2130945267210962_5514903982780186624_o.jpg
 

OIDHCHE AMERICANA / ROOTS is a celebration of the historic cultural connections between traditional Gaelic song and Americana / Roots music.

Willie Campbell is one of Scotland’s finest singer songwriters. Willie will be playing some old favourites and debuting brand new material.

Ando Glaso Collective is a new musical collaboration featuring the cream of Scottish Gaelic and Roma vocal and instrumental talent.

Dòl Eoin Mackinnon is an actor, writer and film-maker but for Oidhche Americana he will be returning to his first love: the Rock’n’Roll and Country songs he was inspired by as a child

View Event →
Gabbin' in Gaelic
Sep
11
7:00 pm19:00

Gabbin' in Gaelic

Gabbin' in Gaelic

69349526_2523555511041074_8929801251122577408_o.jpg

Clasaichean #Gàidhlig ann an Glaschu do luchd-ionnsachaidh aig ìre eadar-mheadhanach gu adhartach, gach feasgar Diciadain (àm-teirm) @ 7f ann an Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu, £4 gach seisean.

Chan fheumar clàrachadh ro làimh, faodar dìreach nochdadh air an oidhche. Fàilte chridheil an còmhnaidh air daoine ùra!

Airson barrachd fiosrachaidh, cuiribh brath thugainn ann a sheo air FB, air Twitter (@GabbinInGaelic) or le post-d air gabbiningaelic@gmail.com.


#Gaelic classes for adult learners in Glasgow at intermediate to advanced levels (no beginners' class currently, sorry) every Wednesday evening (term-time) @ 7pm in Glasgow Gaelic School, £4 per session.

No need to register beforehand, just show up on the night. New faces always welcome!

Message us on FB, Twitter (@GabbinInGaelic) or email gabbiningaelic@gmail.com for more info.

View Event →
Gaelic Community Drama / Dràma Gàidhlig Coimhearsnachd
Jul
2
6:00 pm18:00

Gaelic Community Drama / Dràma Gàidhlig Coimhearsnachd

Dràma Gàidhlig Coimhearsnachd a’ tighinn THUGAIBH!

An robh thu a-riamh airson do sgilean dràma Gàidhlig a thaisbeanadh? Eil thu den bheachd gur tusa an ath Seasaidh Leagsaidh? A bheil thu deiseil airson sealltainn dhaibh aig a’ Mhòd Nàiseanta? 
Seo do chothrom ma-thà!

Ag èigheach air: 
Fileantaich 
Luchd-ionnsachaidh   
Seinneadairean còisir 
Agus ar luchd-labhairt ùr 
Tha ar bùithtean-obrach AN-ASGAIDH do na h-uile. 

Thig chun an t-sreath de 6 bhùithtean-obrach gach Dimàirt bho 28 Cèitean – 2 luchar. 

Dimàirt 28 Cèitean, 5.45-7.45f                    Leabharlann Hillhead
Dimàirt 4 Ògmhios, 5.45-7.45f                    Leabharlann Hillhead
Dimàirt 11 Ògmhios, 5.45-7.45f                  Leabharlann Hillhead
Dimàirt 18 Ògmhios, 6-8f                             Tramway
Dimàirt 25 Ògmhios, 6-8f                          Aig Theatar Nàiseanta na h-Alba*
Dimàirt 2 luchar, 6-8f                                    Tramway

Gus d’ ùidh a chlàradh, cuir fios air post-d gu  artmusiclearning@glasgowlife.org.uk

—————————

Gaelic Community Drama needs YOU!

Ever wanted to unleash your inner Gaelic drama diva? Think you could be the next Seasaidh Lexy? Are you ready to scale the dizzy heights of the National Mod in October? 
Here's your chance to work with drama professionals!

Join this series of 6 FREE workshops every Tuesday from 28 May – 2 July .
These workshops are open to everyone - new speakers, learners, and fluent speakers.

Workshops take place here:

Tuesday 28 May, 5.45 – 7.45pm  Hillhead Library
Tuesday 4 June, 5.45 – 7.45pm    Hillhead Library
Tuesday 11 June, 5.45 – 7.45pm  Hillhead Library
Tuesday 18 June, 6 – 8pm             Tramway
Tuesday 25 June, 6 – 8pm              National Theatre of Scotland, Rockvilla*
Tuesday 2 July, 6 – 8pm                 Tramway

To register your interest please email artmusiclearning@glasgowlife.org.uk

View Event →
Gaelic Community Drama / Dràma Gàidhlig Coimhearsnachd
Jun
25
6:00 pm18:00

Gaelic Community Drama / Dràma Gàidhlig Coimhearsnachd

Dràma Gàidhlig Coimhearsnachd a’ tighinn THUGAIBH!

An robh thu a-riamh airson do sgilean dràma Gàidhlig a thaisbeanadh? Eil thu den bheachd gur tusa an ath Seasaidh Leagsaidh? A bheil thu deiseil airson sealltainn dhaibh aig a’ Mhòd Nàiseanta? 
Seo do chothrom ma-thà!

Ag èigheach air: 
Fileantaich 
Luchd-ionnsachaidh   
Seinneadairean còisir 
Agus ar luchd-labhairt ùr 
Tha ar bùithtean-obrach AN-ASGAIDH do na h-uile. 

Thig chun an t-sreath de 6 bhùithtean-obrach gach Dimàirt bho 28 Cèitean – 2 luchar. 

Dimàirt 28 Cèitean, 5.45-7.45f                    Leabharlann Hillhead
Dimàirt 4 Ògmhios, 5.45-7.45f                    Leabharlann Hillhead
Dimàirt 11 Ògmhios, 5.45-7.45f                  Leabharlann Hillhead
Dimàirt 18 Ògmhios, 6-8f                             Tramway
Dimàirt 25 Ògmhios, 6-8f                          Aig Theatar Nàiseanta na h-Alba*
Dimàirt 2 luchar, 6-8f                                    Tramway

Gus d’ ùidh a chlàradh, cuir fios air post-d gu  artmusiclearning@glasgowlife.org.uk

—————————

Gaelic Community Drama needs YOU!

Ever wanted to unleash your inner Gaelic drama diva? Think you could be the next Seasaidh Lexy? Are you ready to scale the dizzy heights of the National Mod in October? 
Here's your chance to work with drama professionals!

Join this series of 6 FREE workshops every Tuesday from 28 May – 2 July .
These workshops are open to everyone - new speakers, learners, and fluent speakers.

Workshops take place here:

Tuesday 28 May, 5.45 – 7.45pm  Hillhead Library
Tuesday 4 June, 5.45 – 7.45pm    Hillhead Library
Tuesday 11 June, 5.45 – 7.45pm  Hillhead Library
Tuesday 18 June, 6 – 8pm             Tramway
Tuesday 25 June, 6 – 8pm              National Theatre of Scotland, Rockvilla*
Tuesday 2 July, 6 – 8pm                 Tramway

To register your interest please email artmusiclearning@glasgowlife.org.uk

View Event →
Gaelic immersion: Great Gaelic Superheroes
Jun
22
3:00 pm15:00

Gaelic immersion: Great Gaelic Superheroes

The Language Hub

June 22, 2019 @ 15:00 - 16:00
The Cafe Hub, 7 Keith Street, Glasgow G11 6QQ

As part of the West End Festival 2019, The Language&Cafe Hub will be hosting this fantastic event for families who are keen on Gaelic immersion.

For the Superhero fan in the family and parents who are looking for fun, engaging activities in Gaelic they can enjoy with their children, Ariel returns to the West End Festival with Partick’s Language Hub for more interactive fun-filled bilingual Gaelic Storytelling Adventures, with some of Scotland's very own Superheroes!

Learn about the origins of the Northern Lights, the Blue Men of the Minch & the Fairies on a fantastical, fun adventure, visiting the infamous Fairy Pools, the Cuillins & more as Scotland’s Supernatural Superheroes help Warrior Queen Sgàthach keep her kingdom from the Evil King!

Parents are encouraged to join in, excellent opportunity to immerse yourself and your child in Gaelic. £8.50/child plus one adult, best suitable for children aged 7+

Tickets can be purchased in person, over the phone or via https://www.eventbrite.com/e/gaelic-family-fun-afternoon-great-gaelic-superheroes-tickets-60746898609

View Event →
Gaelic immersion: The Real Goldilocks
Jun
22
1:30 pm13:30

Gaelic immersion: The Real Goldilocks

The Language Hub

June 22, 2019 @ 13:30 - 14:30
The Cafe Hub, 7 Keith Street, Glasgow G11 6QQ

As part of the West End Festival 2019, The Language&Cafe Hub will be hosting this fantastic event for families who are keen on Gaelic immersion.

Find out the real story of Goldilocks and the Three Bears! What happened to the lesser-known Purplilocks, and why don't we hear about Goldilock's other brothers and sisters who joined her on that fateful trip to the Bears' House?

Enjoy a modern bilingual Gaelic take on this traditional story, as children embark on a rambunctious adventure exploring and engaging with new Gaelic vocabulary within the context of a familiar tale.

Parents are encouraged to join in, excellent opportunity to immerse yourself and your child in Gaelic. £8.50/child plus one adult, best suitable for children aged 4+

Tickets can be purchased in person, over the phone or via https://www.eventbrite.com/e/gaelic-family-fun-afternoon-the-real-goldilocks-story-tickets-60746534520

View Event →
Leugh is Seinn le Linda - Partaidh an t-Samhraidh / Summer Party
Jun
22
1:00 pm13:00

Leugh is Seinn le Linda - Partaidh an t-Samhraidh / Summer Party

62594530_2263532740402705_9103414300357165056_o.jpg

Comhairle Nan Leabhraichean

Thig còmhla rinn aig bùth Chomhairle nan Leabhraichean Disathairne 22 Ògmhios airson Leugh is Seinn le Linda, seisean loma-làn òrain, geamannan is leughadh airson clann suas gu aois 5 bliadhna.

Come along to the Gaelic bookshop on Saturday 22nd June for Leugh is Seinn le Linda, a fun-filled reading and singing session for children up to 5 years old.

View Event →
Copy of Farpais-cheist | Gaelic Quiz
Jun
21
8:00 pm20:00

Copy of Farpais-cheist | Gaelic Quiz

 
55829065_2077686132326500_823071916104351744_n.jpg
 

AN GEALBHAN + CEÒL IS CRAIC

Thig còmhla rinn airson oidhche spòrsail eile le dùbhlain agus craic gu leór. Le cothrom air duaisean feuch gum faigh sibh sgioba gus am faic sinn ann sibh!
Prìs £2 / farpaiseach

Come and join us for another fun night of brain teasing and plenty of craic. With prizes to be won get yourself a team together and we'll see you there!
Price £2 / competitor

View Event →
Coinneamh Phoblach: Taisbeanadh air a' Phlana Radaigeach
Apr
13
1:30 pm13:30

Coinneamh Phoblach: Taisbeanadh air a' Phlana Radaigeach

56877170_1045115615672304_4452897589980823552_n.jpg

Bidh taisbeanadh goirid bho Misneachd an toiseach air ar ‘Plana #Radaigeach airson na #Gàidhlig’ agus còmhradh neo-fhoirmeil às dèidh làimh. Bu mhath leinn ur bheachdan a chluinntinn!

Bidh fàilte air beachd sam bith air dè ghabhas dèanamh airson cleachdadh na Gàidhlig a leasachadh is a neartachadh. Tha am ‘Plana Radaigeach’ ri leughadh an seo ann an Gàidhlig is am Beurla: https://goo.gl/sx3WsB

View Event →
Farpais-cheist | Gaelic Quiz
Apr
12
8:00 pm20:00

Farpais-cheist | Gaelic Quiz

 
55829065_2077686132326500_823071916104351744_n.jpg
 

AN GEALBHAN + CEÒL IS CRAIC

Thig còmhla rinn airson oidhche spòrsail eile le dùbhlain agus craic gu leór. Le cothrom air duaisean feuch gum faigh sibh sgioba gus am faic sinn ann sibh!
Prìs £2 / farpaiseach

Come and join us for another fun night of brain teasing and plenty of craic. With prizes to be won get yourself a team together and we'll see you there!
Price £2 / competitor

View Event →
Gaels le Cheile: Gaeilge & Gaidhlig special workshops
Mar
30
10:00 am10:00

Gaels le Cheile: Gaeilge & Gaidhlig special workshops

 
53889009_1094580140724585_4470413561830572032_n.jpg
 

GAELS LE CHÉILE


Bringing together Scottish and Irish Gaelic culture through language, music & dance!
A thabhairt le chéile cultúr Gaelach na hAlban agus na hÉireann trí cheol teanga, & damhsa!
A’ toirt cultar Gàidhlig na h-Alba ‘s na h-Èireann le chèile troimh chànan, ceòl is dannsa!

This will be a special day of workshops, which will be :
Gaeilge for Gàidhlig speakers (for those Gàidhlig speakers who are Beginners, more or less!, with Irish)

Gàidhlig for Gaeilge speakers (for those Irish speakers who are Beginners, more or less!, with Gàidhlig)
Gàidhlig for Gaeilge speakers (for those Irish speakers who already have a reasonable bit of Gàidhlig)

Note: These workshops will be , mainly, carried out in Gaeilge or Gaidhlig rather than English and so are for speakers (of a reasonable level) of one language to get a grounding in the other .
Our languages are so alike that after an intensive day (and then the chat over a few drinks at the PopUp afterwards!) you'll find yourself chatting away across Sruth na Maoile!

Email cnag_glaschu@hotmail.com or call 07866453708 to book your place

Price : £15 (£10 conc.)

Workshops being held in :
Partick South Church 259 Dumbarton Road, G11 6AB

The Workshops will be followed by a
PopUp Gaeltacht/Gaidhealtachd in the The Lismore Bar , from 4pm-6pm.
The Lismore is less than 5 minutes along Dumbarton Road from Partick South Church.

View Event →
Gaels le Cheile: Farpais-Cheist Taigh-Seinnse/ Tráth na gCeist!
Mar
29
8:00 pm20:00

Gaels le Cheile: Farpais-Cheist Taigh-Seinnse/ Tráth na gCeist!

53889009_1094580140724585_4470413561830572032_n.jpg

GAELS LE CHÉILE

Bringing together Scottish and Irish Gaelic culture through language, music & dance!
A thabhairt le chéile cultúr Gaelach na hAlban agus na hÉireann trí cheol teanga, & damhsa!
A’ toirt cultar Gàidhlig na h-Alba ‘s na h-Èireann le chèile troimh chànan, ceòl is dannsa!

Farpais-Cheist Taigh-Seinnse/ Tráth na gCeist!!

This will be a special Gaeilge/Gaidhlig quiz , with the questions in both languages and no Béarla to be heard/seen.

It precedes the day of workshops in Partick , on Saturday the 30th with workshops in Gaeilge for Gàidhlig speakers and two for
Gàidhlig for Gaeilge speakers !

Bigí linn thar Sruth na Maoile!

Email cnag_glaschu@hotmail.com or call 07866453708 for more information

Price : £2 team member

The Workshops on the 30th are being held from 10am in :
Partick South Church 259 Dumbarton Road, G11 6AB

The Quiz & Workshops will be followed by a
PopUp Gaeltacht/Gaidhealtachd in the The Lismore Bar , from 4pm-6pm on Saturday the 30th.

GAELS le CHEILE is supported by funding from Colmcille

View Event →
Family event: Gaelic Reading and Singing
Mar
24
1:00 pm13:00

Family event: Gaelic Reading and Singing

54263975_10158214740616729_4104384491676499968_o.jpg

Hosted by Aye Write! Glasgow's Book Festival

Join a FREE fun-filled Gaelic reading session for families with stories, songs and puppets. Led by Linda MacLeod, star of BBC Alba’s Leugh le Linda.

Although primarily in Gaelic, the session will be welcoming to parents who are learning the language, or who are non-Gaelic speakers.

Recommended for ages 3 – 5
Free, drop in, no need to book

View Event →
Feb
23
7:30 pm19:30

Bardic Supper

20525710_1790106991279790_3904900687532391671_n.jpg

Bardic Supper

 

19:30 - 22:30

 

Westburn Church Hall

9 Nelson St

Greenock

PA15 1TP

 

Taisbeanadh le Kenny Thomson air | Illustrated talk by Kenny Thomson on

 

òrain ìleach | Songs of Islay

 

Feumaidh Tiocaidean a bhith air an Ceannach Roimhe | Tickets Must be Purchased in Advance

 

£15

(le dìnnear | Dinner included)

 

fios@clanngaidhlig.org

View Event →
Feb
23
10:00 am10:00

Trèanadh Bookbug Gàidhlig

bookbug logo.jpg

Trèanadh Bookbug Gàidhlig – an asgaidh!

Free Gaelic Bookbug Training!

Tha là-trèanaidh dol a bhidh ann an ath-mhìos – Glaschu air Disathairne 23mh Gearran. A training day is being held next month – Glasgow on Saturday 23rd February

Ma tha sibh ag iarraidh tighinn feumaidh sibh clàradh an seo;

If you’d like to come please register using this link;

Glaschu/Glasgow

https://docs.google.com/forms/d/1hTcS7Klxkp_rwZW7CN-tC0Hkvo45LFKVUc429RmlcuA/edit

 

Ma ceistean sam bith agaibh cur p-d neo fòn gu Fay NicDhiarmaid aig | If you have any questions please send Fay McDiarmid an email to fay@gaidhlig.scot or phone 01478 61397

View Event →