Back to All Events

Trèanadh Bookbug Gàidhlig

  • Mitchell Library G3 7DN (map)
bookbug logo.jpg

Trèanadh Bookbug Gàidhlig – an asgaidh!

Free Gaelic Bookbug Training!

Tha là-trèanaidh dol a bhidh ann an ath-mhìos – Glaschu air Disathairne 23mh Gearran. A training day is being held next month – Glasgow on Saturday 23rd February

Ma tha sibh ag iarraidh tighinn feumaidh sibh clàradh an seo;

If you’d like to come please register using this link;

Glaschu/Glasgow

https://docs.google.com/forms/d/1hTcS7Klxkp_rwZW7CN-tC0Hkvo45LFKVUc429RmlcuA/edit

 

Ma ceistean sam bith agaibh cur p-d neo fòn gu Fay NicDhiarmaid aig | If you have any questions please send Fay McDiarmid an email to fay@gaidhlig.scot or phone 01478 61397

Earlier Event: 22 February
Consart | Concert
Later Event: 23 February
Bardic Supper