Back to All Events

Gaelic Community Drama / Dràma Gàidhlig Coimhearsnachd

Dràma Gàidhlig Coimhearsnachd a’ tighinn THUGAIBH!

An robh thu a-riamh airson do sgilean dràma Gàidhlig a thaisbeanadh? Eil thu den bheachd gur tusa an ath Seasaidh Leagsaidh? A bheil thu deiseil airson sealltainn dhaibh aig a’ Mhòd Nàiseanta? 
Seo do chothrom ma-thà!

Ag èigheach air: 
Fileantaich 
Luchd-ionnsachaidh   
Seinneadairean còisir 
Agus ar luchd-labhairt ùr 
Tha ar bùithtean-obrach AN-ASGAIDH do na h-uile. 

Thig chun an t-sreath de 6 bhùithtean-obrach gach Dimàirt bho 28 Cèitean – 2 luchar. 

Dimàirt 28 Cèitean, 5.45-7.45f                    Leabharlann Hillhead
Dimàirt 4 Ògmhios, 5.45-7.45f                    Leabharlann Hillhead
Dimàirt 11 Ògmhios, 5.45-7.45f                  Leabharlann Hillhead
Dimàirt 18 Ògmhios, 6-8f                             Tramway
Dimàirt 25 Ògmhios, 6-8f                          Aig Theatar Nàiseanta na h-Alba*
Dimàirt 2 luchar, 6-8f                                    Tramway

Gus d’ ùidh a chlàradh, cuir fios air post-d gu  artmusiclearning@glasgowlife.org.uk

—————————

Gaelic Community Drama needs YOU!

Ever wanted to unleash your inner Gaelic drama diva? Think you could be the next Seasaidh Lexy? Are you ready to scale the dizzy heights of the National Mod in October? 
Here's your chance to work with drama professionals!

Join this series of 6 FREE workshops every Tuesday from 28 May – 2 July .
These workshops are open to everyone - new speakers, learners, and fluent speakers.

Workshops take place here:

Tuesday 28 May, 5.45 – 7.45pm  Hillhead Library
Tuesday 4 June, 5.45 – 7.45pm    Hillhead Library
Tuesday 11 June, 5.45 – 7.45pm  Hillhead Library
Tuesday 18 June, 6 – 8pm             Tramway
Tuesday 25 June, 6 – 8pm              National Theatre of Scotland, Rockvilla*
Tuesday 2 July, 6 – 8pm                 Tramway

To register your interest please email artmusiclearning@glasgowlife.org.uk

Later Event: 11 September
Gabbin' in Gaelic