Back to All Events

Gabbin' in Gaelic

  • Sgoil Ghaidhlig Glaschu G3 7HP (map)

Gabbin' in Gaelic

69349526_2523555511041074_8929801251122577408_o.jpg

Clasaichean #Gàidhlig ann an Glaschu do luchd-ionnsachaidh aig ìre eadar-mheadhanach gu adhartach, gach feasgar Diciadain (àm-teirm) @ 7f ann an Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu, £4 gach seisean.

Chan fheumar clàrachadh ro làimh, faodar dìreach nochdadh air an oidhche. Fàilte chridheil an còmhnaidh air daoine ùra!

Airson barrachd fiosrachaidh, cuiribh brath thugainn ann a sheo air FB, air Twitter (@GabbinInGaelic) or le post-d air gabbiningaelic@gmail.com.


#Gaelic classes for adult learners in Glasgow at intermediate to advanced levels (no beginners' class currently, sorry) every Wednesday evening (term-time) @ 7pm in Glasgow Gaelic School, £4 per session.

No need to register beforehand, just show up on the night. New faces always welcome!

Message us on FB, Twitter (@GabbinInGaelic) or email gabbiningaelic@gmail.com for more info.